การบริจาคเพื่อการศึกษากับการลดหย่อนภาษี

ร่วมแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีให้กับบุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาด้วยเงินสนับสนุนของคุณ และยังสามารถนำใบเสร็จหรืออนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Make a Better World
and Gain Tax Reduction. Give now!
บุคคลธรรมดา สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้
นิติบุคคล สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ

การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา

มีผลใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2547

ที่ต้องยื่นแบบในปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป 

ดู เว็บไซต์กรมสรรพากร

 

            1. ผู้มีเงินได้ซึ่งบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษามีสิทธินำเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินได้ที่ได้จ่ายไปแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

 

            2. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่สามารถนำมาหักลดหย่อนต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยต้องเป็น

            ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ได้แก่ สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำริ สถานศึกษาตามนโยบายที่จะระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพและสถานศึกษาที่รองรับพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ

 

            3. เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด

 

            4. ผู้บริจาคต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ

 

            5. คุณสามารถค้นหารายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 3 ดังประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ด้านล่าง ข้อ 5 รายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด)

ตัวอย่างการคำนวนการลดหย่อน

คำนวนภาษีเงินได้ปี 2560 
ที่มา: http://taxrestructure2560.blogspot.com/