"ร่วมกันเป็น 'ผู้ให้' กับการศึกษาไทย"

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน

1

ประโยชน์สำหรับผู้สนับสนุนแก่โครงการ

 1. สามารถนำใบอนุโมทนาหรือใบเสร็จ ที่ออกในชื่อบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 2. สามารถนำโลโก้และ/ หรือชื่อของบริษัทมาเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินกิจกรรม หรือการอบรม แล้วนำภาพไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในฐานะโครงการ CSR แก่ชุมชน

 

ผลประโยชน์ทางภาษี


ร่วมแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับบุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาด้วยเงินสนับสนุนของคุณ และยังสามารถนำใบเสร็จ หรืออนุโมทนาบัตรไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

มาร่วมเป็นผู้ให้

ได้ทำดีและ

ลดภาษีได้

ถึง 2 เท่า

2

เงินสนับสนุนของคุณเอาไปทำอะไรบ้าง

 • พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของบุคคลากรทางการศึกษาไทย

 • พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทางดิจิตอล เช่น อินเตอร์เน็ต software และอุปกรณ์ดิจิตอลที่จำเป็นทางการศึกษา

 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยสู่ระดับโลกเทียบเคุณานาชาติ ด้วยการนำเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทุกรูปแบบ ทั้งแท็ปเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในการทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ​ ด้วยการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ดังนี้

 • เพื่อสร้างความได้เปรียบของระดับการศึกษาในประเทศไทย จากการที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งสามาถทำให้เข้าถึงองค์ความรู้ ได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ ทุกเวลา

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิด และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการเรียนการสอน โดยการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ในทุกกระบวนการวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการศึกษา พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้การกระจายระบบการศึกษาไทยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 • เพื่อให้ครู อาจารย์ บุคลลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถติดต่อการสื่อสารและมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทุกอุปกรณ์

 • เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาที่ผ่านการคัดกรองความเหมาะสมปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในการพัฒนาบุคคลากรที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในด้านความคิด เพื่อความก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

3

สนับสนุนให้ใคร

รายชื่อโรงเรียนที่คุณสามารถสนับสนุนได้ (พร้อม profile อย่างย่อของโรงเรียน)

 

หน่วยงานการศึกษาทุกประเภท ที่มีความพร้อม ครอบคลุม

 • โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 • สถาบันอาชีวศึกษา

 • สถาบันอุดมศึกษา

 • สถาบันการศึกษาเอกชน

 • การศึกษานอกโรงเรียน

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะเป็นโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานแล้วในด้านความพร้อม และความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร รวมถึงสามารถดำเนินการทางด้านเอกสารเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีให้กับผู้สนับสนุนได้

 

คุณสามารถศึกษาขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่